Projekt Delta

Beskrivning av projektet

Njordr Offshore Wind planerar en havsbaserad vindkraftspark i norra Östersjön. Vindparken är belägen ca 100 kilometer öster om Stockholm och ca 55 kilometer öster om Sandhamn.

Vindparken planeras bestå av upp till 300 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Förväntad produktion från vindkraftparken är upp till 20 TWh per år vilket motsvarar 3,2 miljoner villors hushållsel, om förbrukningen är 6 200 kWh/år (Energimyndigheten 2012). Denna produktion kommer att utgöra ett betydande tillskott i regionen. Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2030.

Status

Samrådsförfarandet med berörda myndigheter och andra intressenter avslutades 12/2 2022. Dokumentation från samrådet samt inspelad video från ett informationsmöte vid Djurönäset finns samlat nedan.

Länk till samrådsinformation
Länk till bilaga 3 – Ljudberäkning
Länk till bilaga 4 – Ljudberäkning
Länk till bilaga 5 – Fotomontage

För frågor kan ni också kontakta Niclas Erkenstål, 070-82 04 621, eller via epost info@njordroffshorewind.eu

Det inspelade informationsmötet spelas genom att klicka på bilden nedan. Själva presentationen startar efter ca 11 minuter. Efter presentationen finns även en frågestund inspelad. P.g.a. rådande pandemi kunde inte mikrofon skickas runt i rummet vilket gör att de ställda frågorna inte hörs i videon utan endast svaren.

Visualiseringar

Den visuella påverkan från Baltic Offshore Delta till land har analyserats genom högupplösta fotomontage från 6 platser. Analyser från samtliga platser finns nederst på sidan som miniatyrer med länkar till fullsideformat.

Fotoanalyserna består av tre komponenter:

  • Överst återges ett fotomontage som visar hur turbinerna ser ut från observationspunkten.
  • Nedan till vänster finns en karta som anger observationspunktens plats.
  • Nedan till höger finns en teoretisk siktanalys som visar vindturbinerna även om den faktiska sikten från observationspunkten är skymd p.g.a. terräng, vegetation eller havets krökning. Gul linje visar horisontlinjen och de röda cirklarna visar turbinernas svepta yta. De röda cirklar som ligger under den gula linjen kommer alltså inte synas då de skyms av havets krökning.

Nedan visas fotomontage från Observationspunkt A (Sandhamn, Trouville), som är den observationspunkt som ligger allra närmast vindparken (ca 55 km), är återgiven både med 70 mm objektiv (vänster bild) och 300 mm objektiv (höger bild). Detta exempel illustrerar att det även med teleobjektiv är det svårt att se turbinerna på så här stora avstånd. Den vita rutan indikerar vilken del av vänstra bilden som återges i inzoomningen på den högra bilden.

A – Sandhamn, Trouville 70mm objektiv

A – Sandhamn, Trouville 300mm objektiv

A – Sandhamn, Trouville 70mm

A – Sandhamn, Trouville 70mm

A – Sandhamn, Trouville 70mm

A – Sandhamn, Trouville 70mm

A – Sandhamn, Trouville 70mm

A – Sandhamn, Trouville 300mm

B – Dalarö 70mm

B – Dalarö 70mm

B – Dalarö 70mm

B – Dalarö 70mm

C – Djuröbron 70mm

C – Djuröbron 70mm

C – Djuröbron 70mm

D – Djurö 300mm

D – Djurö 300mm

E – Kapellskär 70mm

E – Kapellskär 70mm

F – Kapellskär 70mm

F – Kapellskär 70mm

F – Kapellskär 70mm

F – Kapellskär 70mm

Extra – Svenska Högarna 70mm (foto från annan plats)