Projekt Omega

Beskrivning av projektet

Njordr Offshore Wind planerar en havsbaserad vindkraftspark i Bottenviken belägen ca 55 km sydost om Luleå, 60 km öster om Piteå och 70km nordost om Skellefteå.

Vindparken planeras bestå av upp till 83 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Förväntad produktion från vindkraftparken är upp till 5,4 TWh per år, vilket motsvarar knappt 870.000 villors hushållsel med förbrukningen 6 200 kWh per år (Energimyndigheten 2012). Denna produktion kommer att utgöra ett betydande tillskott i regionen. Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2032-2033.

Status

Samrådsförfarandet med berörda myndigheter och andra intressenter inledes i december 2022 och avslutade 28/2 2023. Dokumentation från samrådet finns via länken nedan:

Länk till samrådsinformation

 

 

Visualiseringar

Den visuella påverkan från Bothnia Offshore Omega till land har analyserats genom högupplösta fotomontage från sex platser. Analyser från samtliga platser finns nederst på sidan som miniatyrer med länkar till fullsideformat.

Fotoanalyserna består av tre komponenter:

  • Överst återges ett fotomontage som visar hur turbinerna ser ut från observationspunkten.
  • Nedan till vänster finns en karta som anger observationspunktens plats.
  • Nedan till höger finns en teoretisk siktanalys som visar vindturbinerna även om den faktiska sikten från observationspunkten är skymd p.g.a. terräng, vegetation eller havets krökning. Gul linje visar horisontlinjen och de röda cirklarna visar turbinernas svepta yta. De röda cirklar som ligger under den gula linjen kommer alltså inte synas då de skyms av havets krökning.

Nedan visas fotomontage från observationspunkt D (Bondön), som ligger ca 55km från vindparken, återgivna med både med 45 mm objektiv (vilket motsvarar det mänskliga ögats optik, vänster bild) och 285 mm objektiv (drygt 6 gånger förstoring, höger bild). Detta exempel illustrerar att det även med teleobjektiv är det svårt att se turbinerna på så här stora avstånd. Den vita rutan indikerar vilken del av vänstra bilden som återges i inzoomningen på den högra bilden.

 

D – Bondön 45mm

D – Bondön 285mm

A – Södra Jävrebodarna 48mm

A – Södra Jävrebodarna 405mm

B – Jävre Sandholmen 48mm

B – Jävre Sandholmen 315mm

C – Pite Havsbad 45mm

C – Pite Havsbad 300mm

D – Bondön 105mm

D – Bondön 285mm

E – Putviken 82mm

E – Putviken 450mm

F – Sörudden 82mm

F – Sörudden 300mm